Hur genus påverkar elevers delaktighet inom laborativ fysikundervisning i årskurs 3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Laborationer är ett arbetssätt inom fysikundervisning som uppskattas av majoriteten av eleverna. Samtidigt lyfts brister som pekar på att elever upplever fysikundervisningen som tråkig, vilket hämmar pojkar och flickors meningsskapande, intresse och delaktighet. Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur genusperspektiven påverkar delaktighet inom fysikundervisningens laborativa arbete i grundskolans år F-3. Frågeställningen studien ämnar besvara är följande: Hur påverkar genusperspektiven delaktighet i laborativ fysikundervisning inom årskurs 3? För att besvara frågeställningen har vi samlat in empiri genom videoinspelningar på två övningsskolor i södra Sverige. Vi har förhållit oss till två olika analysverktyg för att analysera videomaterialet. Det första verktyget tematiserar videoinspelningarna utifrån tre genusperspektiv, och det andra söker efter delaktighetsaspekter inom de olika perspektiven som tydliggörs. Resultatet visar att genusperspektiven kan påverka delaktigheten både positivt och negativt utifrån tre genusperspektiv. När delaktighetsaspekterna inte fungerar i en växelverkan, påverkas delaktigheten i homogena pojkgrupper negativt mer än i homogena flickgrupper, eftersom pojkarna bland annat har svårare för att be om hjälp. Förslag på vidare forskning är att undersöka effekten av läromedel inom naturvetenskap överlag, i relation till delaktighet. Detta skulle kunna leda till kunskaper om hur teoretiskt och praktiskt arbete i skolverksamheter skulle kunna växelverka och gynna delaktigheten i högre grad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)