Transformativt Ledarskap - en bibliometrisk kartläggning

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att genom en kartläggning analysera publiceringsfrekvensen som skett inom forskningsfältet i ämnet transformativt ledarskap mellan årsspannet 1990 till 2013. Kartläggningen har skett genom en bibliometrisk sökning via databasen Scopus och sedan behandlats genom mjukvaruprogrammet Bibexcel. Utvecklingskurvan med dess nedgång och fall har varit det centrala i den här uppsatsen, detta för att alstra kunskap som visar den roll transformativt ledarskap har inom forskningsfältet ledarskap. Resultaten visar att USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Australien är de länder där publiceringsfrekvensen under åren 1990 – 2013 varit som störst. Där genomslaget för forskningen inom ämnesområdet skedde 2002, med en stor dipp under åren 2012-2013. Detta är ett resultat av en kombination av spridning av managementidéer och dess behov av att förnyas.Slutsatserna av den här bibliomteriska analysen är att transformativt ledarskap som organisationsmode och trend har en global minskad publiceringsfrekvens, där ledarskaps ideologin i sig håller på att bytas ut mot en annan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)