Vad påverkar Din shopping? - En studie ur svenska konsumenters perspektiv på vad som skapar en positiv upplevelse i en butiksmiljö.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om vilken typ av upplevelse konsumenter förväntar sig under sin shoppingtur samt hur olika faktorer påverkar denna upplevelse. Eftersom upplevelseskapandet har blivit väldigt populärt marknadsförings verktyg hos de nya moderna detaljhandels företag undersöks i detta arbete om butikerna lyckas med detta och hur kunderna uppfattar dessa koncept. Med hjälp av relevant litteratur belyses först de olika begrepp som ligger till grund för upplevelsens förklarning och förståelse. Upplevelse är en ganska elastisk och levande process därför presenteras den från olika perspektiv. Med andra ord analyseras upplevelsens olika delar och särskilda faktorer som påverkar fenomenets frambringande och intensitet i en butikmiljö. Upplevelse föreställs först med hjälp av diskursanalys som förklarar dess betydelse i det moderna samhället där konsumenter är en del av. Konsumenternas köpbeteende kan ske rationellt eller hedonistiskt. Vidare presenteras utifrån Mossbergs modell tre interaktioner som uppstår mellan kund och upplevelserummet, kund och personalen, kund och andra kunder. Fenomenet undersöks med hjälp av en fallstudie i form av djupintervjuer och enkätundersökning i två H&M butiker. Resultatet visar att konsumenter söker upplevelse från sitt butiksbesök där både nytta och nöje kombineras ihop. Det finns en rad olika faktorer som finns i en butiksmiljö som påverkar upplevelse hos kunder på positivt eller negativt sätt. De faktorerna som är mest positiva för upplevelseskapandet är personalen, bakgrundsmusik, design och belysning. Faktorer som används på ett felaktigt sätt kan påverka negativt konsumenternas upplevelse. Konsumenter uppskattar en attraktiv fysisk miljö där de kan få inspiration samt ett trevligt bemötande från personalen. Utanför de faktorerna som ingår i Mossbergs modell finns det andra faktorer såsom pris och utbud som konsumenter kopplar med den positiva upplevelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)