Medling vid brottsfall med unga lagöverträdare : En litteraturstudie med tematisk analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Bakgrund: Brottsmedling i brottsmål som involverar unga lagöverträdare är en viktig del av rättsväsendet och av socialt arbete. Medlingen, som är en del av filosofin reparativ rättvisa ämnar vara till nytta för både gärningsman och offer. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka huvudteman som går att identifiera i tidigare forskning inom ämnet. Metod: En scoping review version litteraturstudie med tematisk analys användes som metod för att svara på syftet. Sökningar utfördes i databasen Primo. Tio studier valdes ut. De valda artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades enligt teman. Resultat: Intresset bland brottsoffer för att delta i medling är stort och medlingen kan vara en mycket viktig del i offrets rehabiliteringsprocess. Många brottsoffer har positiva upplevelser av medlingsförfarandet och dess effekter, men upplever även besvikelse på processen och dess resultat är vanligt förekommande hos deltagande brottsoffer. Att få en ursäkt av sin gärningsman är för merparten av brottsoffren som deltar i medling mycket viktigt. Ursäkten är även viktig för gärningsmannen och förhoppningar om förlåtelse från sitt offer är vanligt bland gärningsmännen. Förlåtelse är tillsammans med andra aspekter påverkande på huruvida medlingsprocessen skapar minskad på återfallsförbrytelse för dessa gärningsmän. Medlaren har en mycket viktig roll i medlingsprocessen och påverkar alla aspekter av hur den fortskrider samt vad den resulterar i. Slutsats: Medlingsprocessen är viktig för de individer som erbjuds att delta och har potential att påverka ett brottsoffers rehabilitering samt en gärningsmans framtida sociala beteende och kriminella bana. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)