Överlämning av stora projekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Arbetets syfte är att belysa hur en effektiv överlämning av stora projekt från entreprenad till drift och underhåll går till. Syftet är också att undersöka vilka nyckelfaktorer som skapar framgång och motgång i denna fas av projektet Frågeställning i studien är: Hur görs en effektiv överlämning av ett stort projekt? Vilka faktorer skapar framgång tillika motgång för projektets överlämning? Varför påverkas överlämningen av dessa faktorer? Arbetet är en kvalitativ fallstudie. Fallstudiens inleds med teori om stora projekt och dess överlämning. Sedan används empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer och dokumentstudier. Via litteratur och empiri hittas 6 framgångsfaktorer. Framförhållning innebär god tid att bjuda in deltagare till överlämningen, tid att fånga upp och förankra åsikter och tankar samt förbättringar av projektet samt överlämningen och dess material. God kommunikation skapar medvetenhet om vad som händer i överlämningen, främjar samarbetet kring överlämningen samt undviker att fel uppstår i dokumentation och tillvägagångssätt. Kommunikation skapar också bättre förståelse för varandras roller i överlämningen, men också i projektet. Tydliga roller främjar god kommunikation och samarbete i överlämningen. Engagerade ledare leder till förbättringar och färre fel som ger en bättre förberedd överlämning. Engagerade förvaltare gör det enklare att förankra överlämningsarbetet som gör dem mer nöjda samt minskar oväntade leveranser. Samverkansformer kan bidra med bättre prestationer till projektet och dess överlämnande material. Ekonomiska incitament kan innebära att bättre projekt och material levereras. Optimistiska uppskattningar kan minska med samverkansformer. Via litteratur och empiri hittas 4 motverkande faktorer. Medvetna och omedvetna förvrängningar skapar dåligt presterande projekt och överlämningar. Tidsbrist innebär mindre tid till och sämre involvering av förvaltare samt sämre förberedelser inför överlämningen. Dessa faktorer kan göra att anläggningen missköts vilket kan få mycket negativa konsekvenser. Tidsbrist leder också till mindre tid att förstå varandras roller i överlämning och projektet samt möjlighet till engagerat ledarskap och deltagande inför och under överlämningen. Otydlig kommunikation skapar ineffektivitet då tid går åt att finna rätt personer inför och under överlämningen. Otydlig kommunikation gör också att fler missförstånd kring överlämningen och dess dokument uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)