PATIENTDAGBOK. GÖR DEN NÅGON SKILLNAD? En litteraturstudie om intensivvårdspatientens upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Författare: Åsa Israelson; Åsa Nylander; [2009]

Nyckelord: patientdagbok; intensivvård; minnen;

Sammanfattning: Patientens upplevelse av intensivvård (IVA) är starkt präglad av kaotiska och fragmentariska minnen. Dessa minnen har stor betydelse senare i livet och kan då yttra sig som sömnstörningar, mardrömmar, delirium och posttraumatisk stress syndrom. Detta kan bidra till att en försämrad livskvalitet upplevs. Kunskapen om patienternas upplevelse av intensivvård har ökat och påvisar att det finns ett stort behov att hjälpa patienterna genom denna process.Syftet med denna studie är att belysa dagbokens betydelse för patientens bearbetning av minnen från intensivvården. Metoden som är vald är en kvalitativ litteraturstudie. Resultatet visar att dagboken är ett användbart hjälpmedel för patienten att bearbeta minnen från intensivvårdstiden. Det upplevs värdefullt att få ta del av något som skrivits om sig själv, något som inte bara återger medicinsk information. Vidare framkom att om rutinen att skriva dagbok kombineras med att patienten får möjlighet att komma på återbesök till avdelningen optimeras den positiva effekten. Därigenom ges möjlighet att minska det lidande som skapats för den enskilde patienten. I studierna framgår att det finns behov av standardiserade verktyg för att öka möjligheten att utvärdera dagboken och dess effekt.I diskussionen framhålls vikten av att det är personalen inom intensivvården som har den största kompetensen att hjälpa patienten att förstå vad som hänt under vistelsen på intensivvårdsavdelningen. Genom att erbjuda patienterna en patientdagbok kan sjuksköterskan hjälpa patienten att öka sin insikt om vad de varit med om. Processen tillbaka till ett ”normalt” liv kan därmed underlättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)