Undervisning och bedömning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare definierar begreppetbedömning i förskolans verksamhet samt hur förskollärares pedagogiskautgångspunkt ser ut vid planerar av undervisning. Till grund för studien ligger enenkätundersökning som genererade 242 svar. Studien utgår från ettprofessionsteoretiskt perspektiv där begrepp som autonomi, förtroende, abstraktkunskap och preprofessioner används. Resultatet visar att det finns en variation i hurbedömning förekommer i förskolan. Det framkommer även att en majoritet avenkätens förskollärare tycker att det ingår i sitt uppdrag att arbeta mot Skolverketsobligatoriska kartläggning i förskoleklass. Majoriteten förskollärare tar dock intehänsyn till kartläggningen när de planerar sin undervisning i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)