Effekten av omega-3 på torra ögon : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO); Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att genom en litteraturstudie undersöka om tillskott av omega-3 har någon positiv påverkan på torra ögon och ögats främre delar. Kan denna fleromättade fettsyra lindra symtomen samt de kliniska tecknen av torra ögon? Metod: Artiklarna i litteraturstudien baserades på tidigare kliniska studier och vetenskapliga publikationer. De sökmotorer som användes var PubMed och Web of Science, sökningarna utfördes mellan 2020-03-30 och 2020-04-15. För att göra urvalsprocessen sattes inklusionskriterier och exklusionskriterier upp. Begränsningarna var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext och vara publicerade från år 2015-2020. Sökorden som användes var “dry eye + omega” och “dry eye and omega”. Litteraturstudier/reviews exkluderades samt studier med färre än 50 deltagare. Utifrån resultatet av sökningarna valdes de fem mest relevanta artiklarna ut för att ingå i studien. Resultat: Studierna involverade totalt 2569 deltagare. Tillskotten som användes i studierna var omega-3 i olika sammansättningar. De subjektiva mätningarna gjordes med Ocular Surface Disease Index (OSDI) och Dry Eye Questionnaire and Scoring System (DESS) och visade statistiskt signifikant förbättring på symtompoäng i tre av fem studier. De objektiva mätningarna visade statistiskt signifikant förbättring på bland annat TBUT i fyra av fem studier och Schirmertest i två av fem studier. Slutsats: Det finns en positiv effekt på torra ögon, torra ögonsymtom och främre ytan av ögat med ett dagligt tillskott av omega-3-fettsyror, men en viss placeboeffekt kan inte uteslutas. Fler studier med fler deltagare under en längre period krävs för att fastställa den optimala dosen, behandlingsperioden samt sammansättningen av tillskottet av omega-3.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)