KONFLIKT ELLER CONSTRICT? En kvantitativ studie om upplevd trygghet i Göteborgs mellanområden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Studier har funnit att individers upplevda trygghet sällan står i proportion till den faktiska brottsligheten i kontexten vari man lever, vilket har gett upphov till försök att finna faktorer som påverkar upplevd trygghet. Fynd har visat att upplevd trygghet ser olika ut beroende på om man är av landets etniska majoritet eller utländska minoritet, och att nivån av upplevd otrygghet tenderar att stiga i mer etniskt heterogena bostadsområden. Trots att forskare funnit att fokuslandets etniska majoritet i många studier uppvisat hög grad av otrygghet i etniskt heterogena områden, finns det fynd som visar att otryggheten istället är lägre hos den etniska minoriteten. Syftet med uppsatsen är att försöka bringa klarhet till denna fråga i forskningen där det inte råder någon konsensus. Utifrån tidigare forskning och de två teorierna konflikt- och constrict, formulerade jag fyra hypoteser som prövades med hjälp av bivariata och multivariata regressionsanalyser, samt regressionsanalys med interaktion. En av hypoteserna fick svagt stöd i mitt resultat. Uppsatsen avslutas med analys kring uppsatsens resultat och diskussion rörande studiens utformning och framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)