Presentation av säkerhetskritisk information om kemikalier : En studie om användarvänlighet av information presenterad på mobila plattformar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att ta fram att sätt att presentera säkerhetskritisk information på en mobilskärm. Mobilskärmar är betydligt mindre än vanliga datorskärmar. Därför måste information presenteras på ett sätt så att den kan läsas och bläddras igenom snabbt och enkelt på en smarttelefon. För att jämföra olika sätt att presentera text och navigering igenom en applikation så togs ett antal prototyper fram till en artefakt i enlighet med Design Science. Dessa prototyper implementerade olika lösningar för att presentera text och olika navigationsmönster såsom Vertikal stack, Flikar, och Dragspels layout. Sedan gjordes en undersökning genom en intervju och enkätundersökning för att samla in data från personer som befinner sig inom sammanhanget där applikationen utvecklas. Undersökningen som har presenterats i den här rapporten visar att användare föredrar att alternativet Scrolling används för att presentera text. Anledningen till att det alternativet föredrogs var för att testanvändarna ansåg att det var det de var vana vid från andra system. För att göra textpresentation ännu bättre fördrog testanvändarna att presentationen av text skulle kombineras med navigationsmönstret Dragspels layout. Då delas texten upp i mindre delar. I undersökningen av navigationsmönster så fanns det att testanvändarna föredrog att mönstret Vertikal stack används när det finns flera element på varje sida i till exempel en lista. Navigationsmönstret, Flikar, fanns vara intuitivt och passande att använda när det finns tre till fyra sidor med ett liknande innehåll. Att sedan använda mönstret, Dragspels layout, för att dela upp en flik i ytterligare delområden fanns underlättande vid informationssökning. Resultaten av undersökningen som presenterats i denna rapport visar användbarheten och användarvänligheten hos de olika navigationsmönstren och textpresentationsalternativen. Dessa resultat kan förhoppningsvis användas för att underlätta för utvecklare när de står inför valet av navigationsmönster och textpresentations alternativ som visar säkerhetskritisk information. Den gjorda undersökningen resulterade i att båda rapportens frågeställningar besvarades men det blev några begränsningar på frågorna. Den första frågeställningen vars syfte var att undersöka olika textpresentationsalternativ resulterade inte i tillräckligt många svar om läshastighet och läsförståelse för att dra representativa slutsatser. På grund av tidsbrist så kunde inte heller mer än ett fåtal navigationsmönster undersökas utan rapportens författare valde att fokusera på de navigationsmönster som fallföretaget var mest intresserade av efter den inledande litteraturstudien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)