Preoperativ oro : Icke- farmakologiska strategier för att hjälpa oroliga barn -En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund:  Preoperativ oro kan orsaka höga nivåer av stress hos barnet bland annat på grund av separation från föräldrarna, rädsla, inte veta vad som skall hända och att befinna sig i en okänd miljö. Upp till 50% av barn som skall opereras upplever preoperativ oro vilket kan leda till oönskade konsekvenser som högre förekomst av postoperativt delirium, postoperativ oro och ökad smärta men även ge negativa effekter under en längre tid postoperativt som mardrömmar, att vakna gråtandes, separationsångest, vredesutbrott, trots riktat mot föräldrarna och nytillkommen nattlig sängvätning. Anestesisjuksköterskan har ett ansvar i att minska preoperativ oro och därmed förbättra barnets upplevelse av situationen och förebygga negativa konsekvenser. Syfte: Syftet med studien är att belysa icke farmakologiska strategier och deras effekt i arbetet med preoperativt oroliga barn vilka skall genomgå generell anestesi. Metod: Systematisk litteraturstudie. Inklusionskriterier experiment studier rörande barn 0-18 år som skulle genomgå generell anestesi inför operation,  publicerade 120101-180213, i vetenskapliga engelskspråkiga referee-granskade tidskrifter. Databassökningar utfördes i PubMED, Cinahl och PsychINFO. Resultat: Två metoder som effektivt lindrar oro framkom i materialet. Distraktion, genom film, spel eller böcker, i samband med anestesiinduktion är en metod. Även preoperativt förberedande information i form av multi-media eller specialskrivna texter (sagoböcker och informationsbroschyrer) har visat sig ha en lindrande effekt. Utvidgad information till föräldrar, med tanke att förberedda föräldrar bättre hjälper sitt barn och minskar barnets preoperativa oro, gav inte mätbar effekt på barnens oro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)