Närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sveriges befolkning både ökar i antal och lever längre. Det leder till ett ökatansvar för vården. En stor del av svenskarna önskar att få vårdas och dö i hemmet. Denpalliativa hemsjukvården är beroende av de närstående för att den ska fungera dock är detmånga närstående som inte orkar upprätthålla den palliativa vården i hemmet tills patientendör. Att arbeta personcentrerat och följa de fyra hörnstenarna i den palliativa vården gör attde närstående blir mer inkluderade. Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en ökadförståelse för de närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet under livets sista tid.Metod: Metoden som har använts är en litteraturöversikt. Sökningar har gjorts i databasernaCINAHL och PubMed från vilka sammanlagt 13 artiklar analyserats. Artiklarna harkvalitétsgranskats med hjälp av SBU:s granskningsmall och en kvalitativ innehållsanalys hargenomförts. Resultat: Tre teman har identifierats från analysen: “emotionell resa” där dennärstående uttrycker vilka känslor den ständigt tvingas pendla mellan; “ansvar” där denärstående tar en stor roll i den palliativa vården och upplever att allt hänger på dem samt“stöd”, vilket delats in i två subteman: “professionellt stöd” som den närstående får frånsjuksköterskan och sjukvårdsverksamheten och “informellt stöd” vilket är stödet från övrigfamilj, vänner, djur och religiös tro. Diskussion: De närstående går igenom många olikakänslor samt upplever ett stort ansvar över situationen. Stödet för dem är viktigt för att de skaorka. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge de närstående ett bra stöd och med hjälp av enökad förståelse för de närståendes erfarenhet genom den palliativa vården kan sjuksköterskange rätt typ av stöd och rätt insatser kan kopplas in för de närstående. Det bidrar till att detillsammans orkar genomföra den palliativa vården till patientens död.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)