Patienters livskvalitet i palliativ vård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Den palliativa vården utvecklas allt mer. För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om vad patienten anser bidra till livskvalitet livet ut, för att kunna göra den sista tiden i livet till det bästa utifrån de förutsättningar som finns. Målet med den palliativa vården är att lindra lidande och främja livskvalitet hos både patient och närstående. Sjuksköterskan står under Hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska bedrivas i samråd med samtliga aktörer. För att eftersträva livskvalitet måste sjuksköterskan skapa en vårdande relation till varje enskild patient. Problemet är att sjuksköterskan i en stressig arbetssituation inte alltid vet vad patienten lägger för innebörd i begreppet eftersom begreppet livskvalitet både är subjektivt och föränderligt. Syftet är att ur ett patientperspektiv beskriva vad livskvalitet kan innebära i palliativ vård oberoende av vårdkontext. Examensarbetet är en litteraturstudie gjord utefter Axelssons (2012) modell. Artiklarna är utvalda från databaserna PubMed och CINAHL, de har granskats och bildar uppsatsens resultatdel. Resultatet beskriver en del av det som kan bidra till livskvalitet för patienter som vårdas i palliativ vård, fem teman och tio subteman sammanfattar innehållet. De huvudteman som presenteras är: Att vara samma person som tidigare, Att ha ett inre lugn, Att behålla goda relationer, Att förbereda inför döden och Att ha en känsla av att vara hemma. Inför diskussionen valde författarna ut tre subteman, då de ansågs ha stor inverkan på patienternas livskvalitet: Att ha tillit till professionella, Att vara oberoende och Att känna sig betydelsefull.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)