Utvecklingen av hållbarhetsredovisning i svenska byggföretag -En innehållsanalys mellan 2005-2015 för Peab, NCC och Skanska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Hållbar utveckling är ett ämne som växt stor uppmärksamhet i samhället de senaste åren. Kraven på att företagen ska bidra till ett hållbart samhälle har även det ökat. Riktlinjer och ramverk har växt fram som ett hjälpmedel för att svara mot den pågående utvecklingen. Till räkenskapsåret 2017 gäller en ny lag om att stora företag måste rapportera om frågor gällande hållbarhet. Byggbranschen är en bransch som har stor påverkan i frågor om hållbarhet.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur rapporteringen av hållbarhet har utvecklat sig över tiden för de tre största byggföretagen i Sverige. Vidare syftet att undersöka hur relationen mellan utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen och den nya lagen om krav på hållbarhetsrapportering ser ut.Metod: En innehållsanalys är den metod som har använts för att studera utvecklingen av de utvalda företagen. Innehållsanalysen är baserad på års- och hållbarhetsredovisningar för respektive företag inom tidsramen för studien. Innehållet om hållbarhet har kategoriserats efter en kodningsmall som är upprättad efter de faktorer som återfinns i det nya lagkravet.Resultat och slutsatser: Studien visade att de undersökta företagens hållbarhetsrapportering har utvecklats i en positiv riktning från 2005 till 2015. Enligt undersökningen har den största positiva utvecklingen skett inom området jämställdhet. En övergripande fråga som alla tre företagen fokuserar på mest är energi. Företagen uppfyller enligt studien inte kraven för hållbarhetsrapportering fullt ut. Lagen är dock flexibel och innehåller tolkningsutrymme vilket gör att det krävs förhållandevis lite för att alla företagen ska uppfylla lagkravet.Förslag till vidare forskning: Under genomförandet av studien existerade indikationer på att det har skett en ökning av upprepningar inom hållbarhet. Det skulle därför vara intressant att göra en studie kring att mäta kvalitén i hållbarhetsrapportering. Ett annat förslag är att undersökta de första rapporterna som berörs av det nya lagkravet och identifiera eventuella skillnader som förekommer innan respektive efter lagkravet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)