Gemensamma faktorer för lyckade och misslyckade interna IT-projekt : En fallstudie på två internationella verksamheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Det finns forskning från flera olika perspektiv som har studerat kritiska framgångsfaktorer gällande arbete i projekt. Det problem som finns är att det inte finns ett specifikt genomförande för att uppnå lyckat resultat inom projektarbeten. Belassi och Tukel (1996) har tagit fram en teori att analysera projektgenomförande utifrån. Modellen behöver utvecklas med tiden och förändras för att anpassas till specifika typer av projekt, till exempel interna IT-projekt som denna undersökning behandlar. I den här studien har en fallstudie genomförts på två verksamheter där det i varje verksamhet finns ett intern IT-projekt som anses vara lyckat och ett som anses vara misslyckat. Med grund i Belassi och Tukels (1996) teori Critical success/failure factors in projects har kvalitativa intervjuer genomförts i syfte att ta reda på vilka framgångsfaktorer som är kritiska för lyckade och misslyckade interna IT-projekt. Vidare är syftet även att se om det finns andra kritiska framgångsfaktorer som kan utveckla teorin. Den insamlade empirin analyserades genom kategorisering och studiens resultat visar vilka de kritiska framgångsfaktorerna är för de två verksamheternas utvalda interna IT-projekt. Det har även skapats en utvecklad modell med kritiska framgångs- och misslyckandefaktorer som inte tidigare fanns omnämnda i teorin men som visade sig ha en inverkan på projektets resultat. Studien visade att ledarskap och kommunikation var viktiga faktorer för att uppnå framgångsrika projekt. Det visade sig också att det inte enbart var projektdeltagarnas tekniska bakgrund som spelade in utan även annan kompetens hos individerna. I de fall då det inte uppfattats som att någon utvärdering var gjord ansåg flera individer att det hade varit bra om det hade genomförts. Projektdeltagarnas kompetens och utvärdering av projektets genomförande var därför, tillsammans med externa leverantörer och användarnas stöd, faktorer som valdes att kompletteras i den vidareutvecklade modellen. Projektgruppen engagemang tas redan upp i Belassi och Tukels (1996) teori, men det framhävs i undersökningen att engagemanget bör vara objektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)