Äldre patienters upplevelser av livet efter stroke : En litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: En av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige är stroke. Cirka 25 500 personer drabbas årligen och sjukdomen ökar. Stroke är en livshotande sjukdom som omfattar hjärninfarkt och hjärnblödning. Detta påverkar både människors psykiska och fysiska hälsa negativt. Syfte: Syftet med studien är att beskriva äldre patienters upplevelse av livet efterstroke. Metod: Studien är baserad på en litteraturöversikt som innehålleranalyserade kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. Resultat: Resultatet visar hur vanligt det är med olika förändringar, till exempel livs- och relationsförändringar efter en stroke och att patienterna är i behov av stöd. Rehabiliteringen har till uppgift att hjälpa och det är viktigt att patienterna kommer igång med detta efter en stroke. Det är också viktigt att man som patient medverkar och utför egenvård för att rehabiliteringen ska ge resultat. En bedömning ska göras av patienten för att se om hen behöver hjälp med att utföra sin egenvård. Det är viktigt med delaktighet och personcentrerad vård under återhämtningen efter en stroke. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att främja patienternas hälsa och att lindra deras lidande. Slutsats: Av litteraturstudien framkommer att det är viktigt att öka det egna deltagandet i hälsoprocessen för patienter med stroke. Patienternas fysiska och psykiska kapacitet är begränsad efter en stroke vilket det kan vara svårt för dem att acceptera. De måste dessutom bearbeta sina känslor kring sjukdomstillståndet. Fokus, planering och motivation är viktigt hos strokepatienter. Det är viktigt att sjuksköterskan erbjuder stöd till patientens anhöriga när en familjemedlem drabbas av stroke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)