Naturvetares väg till läraryrket. En kvalitativ studie.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Författare: Karin Petersson; [2004]

Nyckelord: Education; Naturvetenskap; lärare; yrkesval; Pedagogik;

Sammanfattning:

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad som påverkat olika lärare i deras yrkesval. För detta syfte har jag använt mig av två typer av kvalitativ metod, dels livshistoria och dels kvalitativ intervju. Jag har interv-juat fyra naturvetenskapslärare och tre lärare inom humanistiska ämnen. I bakgrunden redogör jag för naturve-tenskapens historia och jag diskuterar även om naturvetenskapen befinner sig i kris eller inte.

Resultatet visar att lärarna ofta görämnesvalet tidigt i livet och att uppväxtmiljö och skola spelar roll för att utveckla dessa intressen. Däremot har ingen av lärarna, utom en, gått direkt från gymnasiet till en lärarutbild- ning. Naturvetenskapslärarna har en tendens att se ner på naturvetenskapen i förhållande till andra ämnen, vil-ket skulle kunna vara en anledning till att negativa attityder kring naturvetenskap sprids bland elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)