En enkätstudie om laserterapi inom rehabilitering av djur : med fokus på sårläkning och osteoartrit

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Laserterapi används alltmer vid rehabilitering av djur och vikten av att använda vetenskapligt evidensbaserade metoder för att öka patientsäkerheten är stor. Forskning inom laserterapin visar varierande resultat och utvärderingen av dessa försvåras då försöksmetoderna skiljer sig från varandra. Målet med detta arbete är att undersöka om laserterapi vid sårläkning och osteoartrit används på ett sätt som överensstämmer med vetenskaplig evidens. Arbetet består av en litteraturstudie gällande laserbehandling vid sårläkning och osteoartrit och en pilotenkätstudie med 37 respondenter. Respondenterna bestod av personer som arbetar med laserterapi vid rehabilitering på djursjukhus samt mindre företag som arbetar med rehabilitering. Majoriteten av studierna som inkluderats i arbetet är gjorda på djur, men även humanstudier har inkluderats då det inte finns tillräckligt med studier gjorda på ämnet som behandlar djur. Studierna som inkluderats har inte varit konsekventa i sitt sätt att presentera parametrar som användes i försöken, vilket gjorde en jämförelse och konsensus svår, om inte omöjlig. Av 37 respondenter fick enkäten 18 fullständiga svar. Majoriteten av respondenterna arbetar med smådjur och är legitimerade fysioterapeuter inom humanvården (n=19), elva av dessa var godkända för arbete inom djurens hälsooch sjukvård. Enkäten fann att den vanligaste laserklassen som används är 3B, samt att GaAs är den vanligaste lasertypen, dock svarade stor andel av respondenterna (34 %) att de inte vet vilken lasertyp de använder. Vidare visade enkäten att de tillstånd respondenterna i störst utsträckning behandlade med 3B-laser är sen- och ligamentskador, tätt följt av osteoartrit. Respondenterna angav enhälligt att laserterapi kombineras med andra behandlingsmetoder. Svaren på frågorna om behandling av sårskador var svårtolkade och inga slutsatser kunde dras då antalet respondenter var så pass lågt. Svaren angående osteoartrit visade att klinikerna behandlar enligt vetenskapligt bevisade metoder, med vissa undantag. Materialet är dock begränsat och det skulle behövas fler studier för att säkerställa doseringar som bevisats fungera på djur. Resultatet från arbetet visar att respondenternas användning av laserterapi vid sårläkning skiljer sig från de metoder som har stöd i vetenskapliga studier. Användningen av laserterapi vid osteoartrit påvisades stämma relativt väl överens med vad som visats ha effekt i vetenskapliga studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)