En studie avseende hur byte av verkställande direktör påverkar goodwillnedskrivningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ida Colling; Andrea Salic; [2020-07-09]

Nyckelord: Goodwill; IAS 36; VD-byte; resultatmanipulering;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: De redovisningsstandarder som idag ges ut av IFRS, bygger på att företag ska göra egna bedömningar vid redovisning av sina ekonomiska händelser. I och med att företagen ska göra egna bedömningar ökar handlingsfriheten vilket företag kan komma att utnyttja genom att manipulera sitt resultat. En särskilt uppmärksammad post är goodwill, där tidigare studier har belyst att ett sätt att manipulera resultatet på, är genom nedskrivning av goodwill vid byte av verkställande direktör. Syfte: Studien syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan den beroende variabeln goodwillnedskrivning och den oberoende variabeln VD-byte. På så sätt undersöker studien om företag använder sig av denna typen av resultatmanipulering. Avgränsningar: Studien har avgränsats till att undersöka börsnoterade bolag inom EU, detta för att försäkra att samtliga företag i studien följer IFRS. Dessutom har studien avgränsats till att enbart undersöka 2019 för att skapa aktualitet i undersökningen. Metod: För att besvara problemformuleringen har 571 börsnoterade bolag i EU undersökts genom statistiska tester. Det empiriska materialet som erhölls i de statistiska testerna har därefter analyserats i förhållande till de teorier som presenterats i referensramen. Resultat och slutsatser: Det empiriska materialet visar att det inte finns något signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av VD bland företag inom EU under 2019. Därmed kunde nollhypotesen inte förkastas. Utifrån denna studie visade detta resultat att det inte finns ett samband mellan byte av VD och nedskrivning av goodwill inom EU under 2019. Förslag till fortsatt forskning: Goodwill är en post som är uppmärksammad till följd av de redovisningsregler som finns. En vidare forskning på vilka andra incitament företag i EU kan tänkas ha för att påverka sina resultat genom goodwill, är av intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)