En studie avseende hur byte av verkställande direktör påverkar goodwillnedskrivningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ida Colling; Andrea Salic; [2020-07-09]

Nyckelord: Goodwill; IAS 36; VD-byte; resultatmanipulering;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: De redovisningsstandarder som idag ges ut av IFRS, bygger på attföretag ska göra egna bedömningar vid redovisning av sina ekonomiska händelser. I och medatt företagen ska göra egna bedömningar ökar handlingsfriheten vilket företag kan komma attutnyttja genom att manipulera sitt resultat. En särskilt uppmärksammad post är goodwill, därtidigare studier har belyst att ett sätt att manipulera resultatet på, är genom nedskrivning avgoodwill vid byte av verkställande direktör.Syfte: Studien syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan den beroendevariabeln goodwillnedskrivning och den oberoende variabeln VD-byte. På så sätt undersökerstudien om företag använder sig av denna typen av resultatmanipulering.Avgränsningar: Studien har avgränsats till att undersöka börsnoterade bolag inom EU, dettaför att försäkra att samtliga företag i studien följer IFRS. Dessutom har studien avgränsats tillatt enbart undersöka 2019 för att skapa aktualitet i undersökningen.Metod: För att besvara problemformuleringen har 571 börsnoterade bolag i EU undersöktsgenom statistiska tester. Det empiriska materialet som erhölls i de statistiska testerna hardärefter analyserats i förhållande till de teorier som presenterats i referensramen.Resultat och slutsatser: Det empiriska materialet visar att det inte finns något signifikantsamband mellan nedskrivning av goodwill och byte av VD bland företag inom EU under2019. Därmed kunde nollhypotesen inte förkastas. Utifrån denna studie visade detta resultatatt det inte finns ett samband mellan byte av VD och nedskrivning av goodwill inom EUunder 2019.Förslag till fortsatt forskning: Goodwill är en post som är uppmärksammad till följd av deredovisningsregler som finns. En vidare forskning på vilka andra incitament företag i EU kantänkas ha för att påverka sina resultat genom goodwill, är av intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)