Psykisk ohälsa i grundskolan : Design för att förebygga psykisk ohälsa hos grundskoleelever

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Sammanfattning: Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle, inte minst bland barn och unga. Tidigare forskning visar på vikten av att fokusera på att förebygga detta i tidig ålder då det har visat minska förekomsten av psykiska besvär. Barn spenderar stor del av sin vakna tid i skolan, och alla har inte tillgång till stöd och information hemma, vilket är varför det är viktigt att skolan tar ansvar för detta och det är även varför studiens målgrupp är just grundskoleelever, främst i lågstadiet. Denna studie undersöker hur man genom produktdesign och en användarcentrerad designprocess kan öka medvetenheten hos grundskoleeleverom hur de förebygger, hanterar och kommunicerar psykisk ohälsa. Genom litteraturundersökning, enkät, intervju, fokusgrupp och marknadsundersökning skaffades en ökad förståelse av användarnas behov och önskemål. En koncept- och produktutvecklingsfas, i form av funktionsanalys, brainstorming, braindrawing, personas och prototyp, möjliggjorde skapandet av ett slutgiltigt produktförslag. Studien resulterade i ett produktförslag som kan främja identifiering av känslor och underlätta kommunikation och hjälpsökande på ett förtroendeingivande sätt för barn. Detta kan förhoppningsvis leda till ökad förståelse för ens egna och andras känslor och mående och på så sätt minskat stigma, vilket i sin tur kan leda till att fler identifierar när de behöver stöd och då även vågar söka hjälp. Studien belyser hur man genom produktdesign och en användarcentrerad designprocess kan utforska och hantera känsliga målgrupper och tillgodose deras behov, genom faktatillgång från tidigare forskning och en empirisk undersökning med en substitutmålgrupp. Studiens resultat bidrar även med kunskap om den problematik kring gällande psykisk ohälsa som infinner sig hos barn och unga idag och hur forskning genom design kan användas för att undersöka detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)