Abolitionsbeslutets påverkan på svensk aborträtt - Aborträtten ur ett rättsutvecklingsperspektiv med fokus på abolitionsbeslutet 1965

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att med rättshistorisk metod utreda abortlagstiftningens utveckling åren 1938–1975. Utredningen belyser sättet på vilket abolitionsbeslutet 1965 tillkom som en konsekvens av ett skifte i allmänhetens syn på abort och på kvinnans rätt till sin egen kropp samt hur detta manifesterade sig i efterföljande lagstiftning. Innan utredningen tar vid redogör uppsatsen för hur lagstiftning och samhällssyn gällande fosterfördrivning såg ut innan 1938. Abort utgjorde en kriminell handling och ansågs både omoralisk och förkastlig av samhället varför det bestraffades hårt. Abortlagen som kom 1938 var den första lagen som legaliserade abort vid undantagssituationer. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att beskriva hur kvinnor åkte till Polen 1964 för att genomgå abort. Resorna och mannen som distribuerade läkarkontakter till de resande kvinnorna blev uppmärksammade i media och tidningar. Lagstiftningen innan abolitionsbeslutet beviljade endast abort ifall vissa specifika indikationer förelåg. Huvudregeln var fortsatt att abort som handling var brottslig och lagen utgjorde endast ett undantag. Samhällssynen var präglad av tidens straffhot och kvinnan förutsattes underordna sig fortplantning. I början av 1960-talet började kvinnans roll i samhället ifrågasättas och ett ökat krav på jämlikhet uppstod. Samhällssynens progression påverkade regeringen att meddela abolition till de kvinnor som rest till Polen samt till mannen som hjälpt dem. Direkt efter abolitionsbeslutet tillsattes en utredning i syfte att reformera och liberalisera abortlagstiftningen, vilket skulle överensstämma med allmänhetens syn på abort. Detta genererade dagens abortlag med fri abort där kvinnan själv bestämmer över när – och om- hon vill ha barn. Slutsatsen av denna uppsats visar att det skett en grundläggande förändring inom abortlagstiftning och samhällssyn under utredd period. Skyddsobjekt har skiftat från beskydd för foster till kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Det föreligger en stark korrelation mellan samhällssyn och lagstiftning, varför kvinnans bestämmanderätt vilar på att allmänheten validerar samt accepterar rådande abortlagstiftning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)