Polypop : Polyrytmik i modern populärmusik

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

Sammanfattning: I detta självständiga arbete undersöks hur polyrytmik kan användas i en populärmusikalisk kontext. Syftet med den här studien är att undersöka hur polyrytmik kan användas som grund för att skapa poplåtar. I inledningen presenteras ett antal exempel på hur polyrytmik förekommer i olika genrer. Metal och Jazz tas upp som exempel på musikaliskt avancerade genrer där polyrytmik är vanligt förekommande. Vidare problematiseras hur polyrytmen 4:3 fått ett stort genomslag i populärmusiken, medan andra polyrytmer ignoreras. I metodavsnittet redogörs för hur samplingar och programmerad musik användes i arbetet för att behålla fokus på det rytmiska. Resultatet av denna studie är den klingande delen av det här arbetet som består av sex stycken/låtar av popkaraktär som var och en bygger på en unik polyrytm. Två låtar innehåller sång och text, resterande är instrumentala stycken. Reflektioner som framkommer av resultatet är bland annat hur tempon påverkar om en polyrytm upplevs som musikalisk eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)