Språket i första eller andra hand? : En uppsats om språkutveckling, modersmål och svenska som andraspråk.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Högskolan i Gävle    Examensarbete C Akademin för utbildning och ekonomi   15 hp Lärarprogrammet     Vårterminen 2011 Titel: Språket i första eller andra hand? En uppsats om språkutveckling, modersmål och svenska som andraspråk.   Författare: Kajsa Hjelmblom Handledare: Daniel Pettersson Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka om lärare i grundskolans tidigare år känner till hela skolans språkutvecklande uppdrag och ta reda på hur klasslärare arbetar med att främja elevernas språkutveckling. Syftet är också att ta reda på om arbetet med elevernas språkutveckling skiljer sig mellan skolor med få eller många elever med invandrarbakgrund samt att undersöka om det finns något samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare. Studien är en kvantitativ studie i liten skala. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som delats ut till klasslärare och modersmålslärare på två skolor, varav en skola har många elever med invandrarbakgrund och en skola har få. Uppsatsen belyser också hur barn utvecklar språk i hemmet och i skolan samt vad modersmål och svenska som andraspråk är. Resultatet visar att det finns varierande engagemang och kunskaper om hela skolans språkutvecklande uppdrag. Några klasslärare visar i enkätundersökningen att de är medvetna om vad det språkutvecklande uppdraget innebär medan andra inte känner till det. Resultat visar också att samarbetet mellan klasslärarna i studien och deras elevers modersmålslärare är nästintill obefintligt.   Nyckelord: Modersmål, svenska som andraspråk, språkutveckling och samarbete.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)