Fönstersättningars påverkan på dagsljuset i bostadsrum

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning:

Dagsljuset i ett rum förmedlas via fönster. Fönsterutformningen har i sin tur en avsevärd effekt på rumsupplevelsen. Mängden litteratur som behandlar fönstrets historiska utveckling är stor. Däremot är mängden litteratur som behandlar hur fönster bör placeras för att uppnå önskad mängd dagsljus eller en specifik dagsljuskvalité nästintill obefintlig. Målsättningen med detta examensarbete är att finna minst fem faktorer som har en betydande roll för dagsljusets mätbara och omätbara egenskaper i ett rum. Förhoppningen är att öka kunskapen för att kunna skapa en optimal fönstersättning. Fönstersättningars påverkan på dagsljuset i bostadsrum har undersökts med hjälp av tre olika metoder: fullskaleexperiment i dagsljusrum, datorsimuleringar i Velux Visualizer samt genom besök på olika byggprojekt. Trots att beräkningar gjorts utifrån snarlika förutsättningar blev resultaten olika beroende på vilken metod som använts. Avslutningsvis sammanställdes resultaten från de tre olika metoderna och ett antal slutsatser drogs utifrån dagsljusets mätbara och omätbara egenskaper. Slutsatserna tyder på att dagsljuset i ett rum påverkas av fönstrets placering; såväl på en vägg som i ett visst väderstreck, fönstrets form, färg på fönsterkarm och båge samt vilken metod som används för att beräkna mängden dagsljus i ett rum. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)