Textila ledningsbanor : En jämförande studie av konduktiva material för textila applikationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Ledningsbanor syftar till att föra ström eller digitala signaler mellan elektroniska komponenter. Traditionellt brukar ledare av solid metall användas, då metall har låg resistans och lämpar sig bra som strömledare. I denna studie utforskas möjlig-heten för olika material att fungera som textila ledningsbanor. Textila ledningsba-nor behövs bland annat i medicinska plagg med sensorer. En ledningsbana som ska vara i ett plagg måste både vara tvättbar och flexibel. I denna studie har tre konduktiva garner testats; Bekinox VN 12/2'275 /175S, Shi-eldex 235/34 och Highflex 3981 7'1 Silver. Ett textilt band med fyra ledningsba-nor i, OHM-e-12-L-1, från företaget Ohmatex har också utvärderats samt har det undersökts om det är möjligt att använda konduktiv silikon, Elastosil LR 3162 A/B, som en ledningsbana. För att ta reda på hur de konduktiva materialen tål tvätt har tvättester utförts där resistansen efter tvätt har mätts. En metod har utvecklats som går ut på att undersöka om konduktiviteten försämras när materialet utsätts för mekaniskt deformation vid en böjrörelse. Det har även testats om en silikonbe-läggning med Dow Corning 3140 RTV Coating kan förhindra en eventuell höjning av resistansen efter testerna och resultaten har jämförts med de prover som inte varit belagda. Beläggningen isolerar även garnerna och därför har även det testats att använda Elastosil som kontaktpunkter för de belagda garnerna. Bekinox klarar både tvätt och böjningstest bra. Shieldex resistans höjs efter tvätt men silikonbeläggningen har en skyddande effekt. Shieldex klarar böjningstestet bra och resistansen ändras knappt. Highflex klarar tvättesterna och har väldigt låg resistans men är känslig mot mekanisk deformation och skadas i böjningstesterna. Där har inte beläggningen en skyddande effekt. Elastosil är inte lämplig som led-ningsbana och fungerar inte som kontaktpunkter. Elastosil visar sig däremot ha god härdighet mot både tvätt och böjning. Bandet från Ohmatex fungerar bra både efter tvätt och böjningstester och är lämplig som ledningsbana.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)