Tryckpappersindustrins nedgång : Skogsindustrins hantering av minskad efterfrågan på tidningspapper

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Efterfrågan på tryckpapper minskar i och med att tryckt media ersätts av digitala alternativ så som läsplattor och internet. Detta påverkar svenska skogsbolag som tillhandahåller råvaror för produktionen. Svensk skogsindustri är en mycket viktig näring för Sverige och studien ämnar därför undersöka hur svensk pappersindustri hanterar den minskade efterfrågan och i med det den nedgång den står inför. Studien bygger på en analysmodell i tre steg om organisationers nedgångar och utifrån denna har tre ledningspersoner inom branschen intervjuats. Resultatet visar på att nedgången är unik då produkten är obsolet. Det är inget misslyckande från skogsindustrin då det varit näst intill oundvikligt. De har inte visat på varken passivitet eller innovation för att lösa nedgången utan hanterar den genom omfördelning av resurser och en långsam nedskalning av tryckpappersdivisionerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)