Alla barn vill leka : En kvalitativ intervjustudie om förskolepersonalens uppfattningar om lek i förskolan och barn med leksvårigheter

Detta är en M1-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Fidaa Shat; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka och få en inblick i hur förskolepersonalen beskriver att de arbetar och förhåller sig till barnens lek, samt vilka uppfattningar de har om barn som inte leker och hur de arbetar för att stärka barnens lekförmåga. Det för att kunna ta del av förskolepersonalens synsätt och strategier som de använder för att stödja och utveckla barnens lekförmåga. Detta eftersom lek är något oerhört viktigt för barnens lärande, utveckling och välbefinnande. Den metod som användes för materialinsamlingen blev kvalitativa intervjuer med fyra förskolepersonal. Datan har därefter analyserats utifrån Knutsdotter Olofssons perspektiv på lek och dess teoretiska begrepp. Studiens resultat visar att Knutsdotters lekteori återfanns i förskolepersonalens svar. Teorin kom till uttryck när förskolepersonalen berättade om lekregler, lekkoder, samspelssvårigheter, språksvårigheter, otrygghet, inte störa leken och pedagogens deltagande i leken. Studiens resultat visar att förskolepersonalen är väldigt medvetna om lekens goda egenskaper och arbetar på ett sätt som, enligt Knutsdotter Olofssons perspektiv på lek, är nödvändigt för barnens utveckling av sin lekförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)