En analys av hur företags uttryckta förväntningar på lämpliga arbetssökande kan tolkas

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att med utgångspunkt från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka hur två kända företags presentationer av en önskvärd arbetssökande kan tolkas. Kritisk diskursanalys ur genusperspektiv utfördes på texter från H&Ms och IKEAs hemsidor. Av intresse var hur individen konstrueras i Internetbaserade företagspresentationer. Genom analys identifierades diskurser samt subjektpositioner som skapats i texterna. Fokus låg genomgående på konsekvenser av sociala konstruktioner och på oavsiktlig diskriminering vid rekrytering. Vidare syftade studien till att bidra till ökad kunskap om betydelse av språkets skapande effekter, inte enbart språkets representativa funktion. Kritisk diskursanalys utfördes med hjälp av Willigs sexstegsmetod, baserad på Foucault, samt Faircloughs tredimensionella modell. Texterna analyserades var för sig. Analys visade på diskurser som spelar på människors behov av gemenskap och delaktighet. Vidare appellerar företagen till känslor framför kompetens och söker personliga egenskaper framför kvalifikationer. Slutgiltig tolkning visade att H&M och IKEA, genom texterna, riktar sig till lågutbildade kvinnor, vilka förutsätts arbeta hårt utan att ställa krav på status och hög lön. Den konventionella sammansättningen av diskurser återskapar diskursordningen genom konstruktioner och befäster rådande maktstruktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)