Hur motiverar ledare sina medarbetare i en nätbaserad arbetsmiljö? : En kvalitativ undersökning från ett ledarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med motivation fungerar när en fysisk arbetsmiljö blir nätbaserad, vilket skedde hastigt och i stor omfattning i samband med utbrottet av Covid-19 år 2020. Med utgångspunkt i Ryan och Decis (2000) självbestämmandeteori (SDT) har intervjuer med sex olika ledare i en kunskapsintensiv organisation genomförts och analyserats, med fokus på hur dessa beskriver sitt arbete med motivation och hur detta arbete eventuellt har påverkats av omställningen från fysisk till nätbaserad arbetsmiljö. I analysen kopplas till de för själbestämmandeteorins tre grundläggande psykologiska behov: Känslan av kompetens, behovet av autonomi samt behovet av att ingå i samhörighet. Studiens resultat visar att medarbetarnas känsla av kompetens och behov av autonomi till viss del kan mötas när arbetsplatsen är nätbaserad, men behovet av social samhörighet beskrivs som centralt och det är den stora utmaningen för ledare att tillgodose. Förhoppningen med föreliggande studie är att bidra med en förståelse om hur olika ledare arbetar med motivation samt med att tillgodose psykologiska behov på en nätbaserad arbetsplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)