En skildring av alkoholkonsumtion och alkoholkultur under svenska högtider

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Människors alkoholkonsumtion påverkar både individen själv och dess omgivningen. I medier förekommer kampanjer om en vit jul vilket skapade intresset att undersöka hur alkoholkonsumtionen ter sig även vid nyår, påsk, valborg och midsommar samt om det finns skillnader mellan dem och andra tillfällen där alkohol förekommer. I studien deltog tolv personer, 23–58 år med olika erfarenheter kring ämnet. Datainsamling skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden innehöll frågor som undersökte människors upplevelser. Fyra teman kunde urskiljas: (1) anledning till alkoholkonsumtion, (2) alkoholens konsekvenser, (3) normer och traditioner och (4) skillnader och likheter mellan högtid och vanligt tillfälle. Anledningar till att konsumera alkohol kunde bero på invant beteende och för att lätta upp stämningen och att avstå från alkohol grundade sig i dåliga minnen och att relationer förstörs. Studien skulle kunna bidra till ett öppet klimat om alkohol och belyser dess negativa konsekvenser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)