"Det var lättare att göra helt fel än att försöka göra rätt men att det ändå blir fel" - En kvalitativ studie av hedersproblematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Rosalie Danho; Tofik Hawri; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande studie tar del av ett urval unga kvinnors personliga erfarenheter av hedersrelaterad problematik i Sverige. Syftet är att påvisa när och varför våldet uppstår i deras liv samt vilka konsekvenser det har fått för dem. Fem semistrukturerade intervjuer gjordes med ett urval unga kvinnor med olika etniska tillhörigheter, mellan åldrarna 16 till 35 år. Ett krav var att samtliga skulle ha någon form av förstahandserfarenhet kring hedersrelaterat förtryck och våld. I denna undersökning har fyra av de unga kvinnorna kommit ut ur det hedersrelaterade förtrycket och våldet, medan den yngsta på 16 år fortfarande lever i hedersrelaterat förtryck. Resultatet visar att unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld i samband med att en konflikt uppstår i familjen då hedern kommer till skada eller hotas. Konflikten uppstår när de unga kvinnorna på något sätt går emot familjens värderingar, kulturer och seder. Därmed vill familjen sätta stopp för att dottern inte ska hamna "fel" i livet och då börjar förtrycket som en konsekvens av konflikten. Hedersrelaterat våld förklaras som en åtgärd när familjen anser att de inte längre kan kontrollera den unga kvinnan. Våldet utövas mot kvinnorna när hedern är förlorad och inte längre bara skadad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)