Vägen till självständighet. - En kvalitativ studie om ungdomars identitetsutveckling och självständighetsprocess vid placering på ett träningsboende

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att studera hur identitetsutvecklingen och självständighetsprocessen ser ut hos ungdomar som av socialtjänsten är placerade på ett träningsboende, samt hur denna placering påverkar dessa processer. För att vidga förståelsen av dessa ungdomars utveckling vidare har vi även valt att undersöka hur personalen på träningsboendet upplever att ungdomarnas identitetsutveckling och självständighetsprocess påverkas av tiden på träningsboendet. Vi har i denna studie utgått ifrån fyra frågeställningar: Hur upplever ungdomarna att placeringen på träningsboendet påverkat deras självkänsla samt hur de idag uppfattar sig själva? Upplever ungdomarna att deras förmåga till att fatta självständiga beslut kring livssituationen och att klara sig själva har förändrats under placeringen, och i så fall hur? Hur ser personalens tankar och upplevelser ut kring hur ungdomarnas identitetsutveckling påverkats av tiden på träningsboendet? Och hur upplever de att ungdomarnas förmåga till att klara sig själva förändrats under tiden på boendet?Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden utifrån ett abduktivt förhållningssätt, och vi har valt att göra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med fyra ungdomar och två behandlingsassistenter på ett träningsboende i en stadsdel i Göteborg. Vi har i analysen använt oss av tre olika teoretiska perspektiv, samt ett antal begrepp relaterade till dessa teorier. Dessa begrepp valde vi då vi anser att de är av störst relevans för vårt syfte och vår studie, eftersom vi tror att de berör kärnan i det som vi avsett undersöka. Resultatet i vår studie visar att vistelsen på träningsboendet har en positiv inverkan på ungdomarnas identitetsutveckling och självständighetsprocess, då samtliga ungdomar beskriver att deras förmåga att hantera vardagen och ett självständigt liv stärkts. De beskriver även i samband med detta att de upplever sig ha en starkare självbild. Resultatet visar också att personalen på träningsboendet upplever att både ungdomarnas identitetsutveckling samt deras självständighetsprocess påverkas på ett positivt sätt av placeringen på träningsboendet. Bland annat beskriver de precis som ungdomarna att deras självbild förstärks och att ungdomarna då de flyttar vidare från boendet oftast har en större självständig förmåga vilket betyder att de är redo för ett eget boende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)