Hur påverkas vi av vår smartphone? : En studie om hur människor förhåller sig till mobilanvändande ur ett hälsovetenskapligt perspektiv med fokus på olika konsekvenser

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Mobiltelefonen är något som de flesta är beroende av idag. I den här studien har vi undersökt hur människor påverkas av mobilanvändning. Vi gjorde en kvantitativ studie via enkäter. Syftet var att undersöka om det finns något samband mellan mobilanvändning och allmän upplevd hälsa. Det var 63 personer som deltog i studien och resultatet visade att de flesta påverkades negativt av sin mobiltelefon. Den psykiska hälsan kan påverkas negativt. Depression och stress kan vara vanliga åkommor och ångest och oro dominerar att uppstå av för mycket mobilanvändning. Slutsatsen vi har dragit av denna studie är att resultatet tyder på att många är beroende och påverkas negativt av mobiltelefonen och att den kan skapa ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)