Hur ser sambandet ut mellan de mestomsatta aktierna på Stockholmsbörsen ochde svenska bostadspriserna ut? : En företagsekonomisk studie om de mest omsatta aktierna påStockholmsbörsen med koppling till bostadspriser, bankernasutlåning och ekonomisk tillväx

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Sammanfattning: I denna C-uppsats med fördjupning företagsekonomi, har förhållandet mellan Sveriges bostadspriser och aktieindex studerats. Vidare undersökts huruvida bankernas utlåning och Sveriges ekonomiska tillväxt kan komma att fungera som en indikator på OMXS30. I uppsatsen diskuteras metodval och en presentation genomförs av diverse teorier som kan ligga till grund för analysen. Dessutom sammanfattas tidigare studier inom detta område och resultaten analyseras. Denna studie är begränsad till att analysera kvartalsvis data med ett tidsintervall på 23 år, från 1996 till 2019 i Sverige. Författarna ämnade att studera kvartalsvis data för att undersöka förekomsten av trender. Dessa trender kan sedan komma att nyttjas av framtida investerare. Data har analyserats i en korrelationsanalys och i en multipel linjär regressionsanalys. Resultaten visar att det på lång sikt finns en positiv korrelation mellan variablerna “bostadspriser” och “OMXS30”, dock visar resultaten också att sambandet mellan variablerna är negativt, det vill säga att när bostadspriserna ökar, minskar aktieindexet i värde. Bostadspriserna och OMXS30 långsiktiga korrelation kan förklaras av variablerna “bankernas utlåning” och “den ekonomiska tillväxten”, som i stor utsträckning har en positiv inverkan på OMXS30. Resultaten visar även på att det finns en långsiktig positiv korrelation mellan variablerna “bankernas utlåning” och “aktieindexet” enligt studiens korrelations- analys. Dock är sambandet negativt mellan variablerna “bankernas utlåning” och “aktieindexet”, enligt den multipla linjära regressionsanalysen. Utfallet innebär att en ökad bankutlåning, leder till att OMXS30 minskar i värde. Den ekonomiska tillväxten har däremot ett positivt signifikant samband med OMXS30, enligt korrelationsanalysen och den multipla regressionsanalysen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)