Sexåringars tankar kring hållbar utveckling : Med inriktning mot kompostering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med examensarbetet är att ge djupare kunskap om sexåringars tankar kring hållbar utveckling med fokus på kompostering. Vidare är syftet att få en inblick i hur sexåringar uppfattar orsaken till att man komposterar samt hur de anser att de tillskansat sig kunskapen på området. Undersökningen genomfördes med hjälp av strukturerade samtal. Tio barn deltog i studien. Resultatet visar att barnen har god inblick i vad komposten används till och även vad man kan använda kompostjorden till, men begränsad inblick i hur jorden bildas. Materiens omvandling i komposten framstår för barnen som abstrakt och svårt att förstå, likaså materiens kretslopp. Sexåringarna uppfattar skolan och syskon i huvudsak som kunskapsförmedlare på området. Slutsatser jag kan dra av mitt arbetar att det behövs ett ökat engagemang från skolans håll, för att göra naturvetenskapliga fenomen mer konkreta och därmed lättare att förstå. Detta skulle underlätta barnens förståelse kring materiens kretslopp. En annan slutsats är vikten av att utgå från barns vardagsföreställningar i det pedagogiska arbetet med lärande för hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)