Gymnasiesärskolans läroplan som möjlighet och begränsning : En studie ur ett diskursanalytiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Syftet med studien är att beskriva hur utvecklingsstörning framställs i gymnasiesärskolans läroplan. Diskursanalys används som metod för att ringa in vilka föreställningar som skapas om elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur synsätt på intellektuell funktionsnedsättning i samhället återspeglas genom läroplanens texter. Genom analysen blev det tydligt att gymnasiesärskolans läroplan medverkar till begränsade möjligheter i framtiden för eleverna. Intellektuell funktionsnedsättning förmedlas som personlig egenskap där kunskapstak finns i en identitetsdiskurs. Medicinsk och psykologisk diskurs blir synliga där svårigheterna förläggs inom eleverna. Eleverna på gymnasiesärskolan har enligt läroplanen begränsade möjligheter att nå samtliga kunskapsmål på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Den intellektuella funktionsnedsättningen kan därmed enligt gymnasiesärskolans läroplan begränsa tillträdet till flera samhälleliga arenor. Elever på gymnasiesärskolan har bland annat rätt till stöd och beskydd inom omsorgsdiskurs och delaktighet i jämlikhetsdiskurs. Inom en medborgardiskurs förbereds elever på gymnasiesärskolans inför ett framtida liv i samhället. Social samspelsdiskurs förmedlar att möjligheter skapas genom anpassad miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)