Kunskaper och föreställningar om övervikt och fetma : Enkätundersökning bland blivande sjuksköterskor och pedagoger på Högskolan i Borås

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

Sammanfattning: Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen, även i Sverige där ungefär 10% av den vuxna befolkningen räknas som feta. Detta leder till olika hälsoproblem av både fysisk, psykisk och social art. Övervikt och fetma leder ofta till kontakt med sjukvården där sjuksköterskor har en roll i att stödja patienter i arbetet i att ändra sin livsstil i syfte att gå ner i vikt. Undersökningen är en kvantitativ studie i form av en enkät till studenter i sjuksköterske- och pedagogutbildning på Högskolan i Borås. Deltagarna bestod av tre olika grupper, två sjuksköterskeklasser som gick i termin ett (VHB-T1) respektive termin tre (VHB-T3) samt en grupp pedagogikstuderande som gick sin första termin (PED-T1). Syftet med undersökningen var att dels ta reda på om kunskaper och attityder hos sjuksköterskestudenter skiljer sig från andra studenters i frågor om övervikt och fetma, dels se om det fanns skillnader som kunde ha samband med var sjuksköterskestudenterna befann sig i sin utbildning och som då kunde bero på vilka studiemoment med koppling till livsstilsfrågor som hunnit genomföras inom ramen för denna utbildning. Resultatet av undersökningen visade att de sjuksköterskestudenter som kommit längst i sin utbildning också hade mer faktisk mätbar kunskap om övervikt och fetma. De (VHB-T3) såg sig också som mer kunniga och medvetna om livsstilsfrågor än studenter i termin ett, oavsett inriktning (VHB-T1, PED-T1). Studenter i termin tre (VHB-T3) kände sig också bättre rustade att möta patienter med viktproblem i sin kommande profession än studenter inom samma utbildning men som befann sig i termin ett (VHB-T1).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)