Äldres upplevelser av att leva med depression : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom i världen, och äldre människor är särskilt utsatta. Den förväntas vara den näst vanligast funktionsnedsättning i världen efter hjärtsjukdom inom ett par årtionden. På grund av atypiska symtom är den inte alltididentifierad och därför underdiagnostiserad och underbehandlad, särskilt hos äldre. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldres upplevelse av att levamed depression Metod: En beskrivande litteraturstudie som sammanfattar och analyserar resultatet avtretton kvalitativa studier. Huvudresultat: Identifierade teman var Känslolivets påverkan, Upplevelse avskamkänsla och stigmatisering, Syn på behandling och återhämtning, Samhörighet ochmeningsfullhet och Familjens roll i återhämtning.Flera studier visade på att de äldre inte förstod hur sjukdomen påverkade deras känsloroch tankar. De medgav att fördomar om sjukdomen var utbredd inom åldersgruppen ochbekände att deras egna tidigare obekantskap med depression hade lett till en saknadförståelse. De menade att det var en ledande faktor till att stigmatisering av sjukdomentillsammans med en rädsla för att associeras med galenskap. Att kunna dela erfarenhetermed vänner och familj ansågs viktigt för att bekämpa upplevelsen av ensamhet somvanligtvis är sammankopplad med depression. Slutsats: Denna litteraturstudie visade att upplevelsen av stigmatisering och känslor avensamhet var central i den äldres upplevelse av depression. För att förbättra behandlingen och lindra upplevelsen var det av vikt att skingra fördomar och förutfattade meningar om sjukdomen samt att inkludera familjen när relationen var god och berikande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)