Bostadsrättsföreningens roll inför egna förtätningsprojekt : Process och drivkrafter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka processen av ett förtätningsprojekt kallat ’Storstugan 2.0’ lett av en bostadsrättsförening, för att belysa dels de iblandades drivkrafter och dels bostadsrättsföreningens roll mer övergripande. Den neoliberala teorin med fokus på bostäder och tillväxt inom en kommun utgör den teoretiska omfattningen. Projektet valdes för sin karaktäristiskt höga exploatering i förhållande till en bostadsrättsförenings ordinarie förpliktelser och vad projektet därmed kan ha för inverkan på de boende. Metoden som används är främst till för att undersöka de olika perspektiven som vissa utvalda förespråkare resp. motståndare, via intervjuer och andra tillgängliggjorda dokument uppvisat. Resultatet av studien är att kommunen via sin översiktsplan fokuserar på att växa sig större via fler invånare via just förtätningsprojekt. Däremot fanns ingen direkt koppling mellan vilket inflytande kommunen kan ha haft på initierandet eller utformningen av bostadsrättsföreningens projekt. Istället väcks frågor om huruvida bostadsrättsföreningar i allmänhet ska syssla med vinstdrivande förtätningsprojekt vilket motsäger deras huvudsakliga engagemang som kooperativ förening. Även huruvida kommunen borde varit mer engagerad i projektets utveckling är en fråga som ställs eftersom projektet även ligger i kommunens intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)