Är lättläst lättläst? : En jämförande studie av Kejsarn av Portugallien och dess lättlästa version

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Personer med annat modersmål än svenska är en av flera målgrupper för lättläst litteratur, och lättlästa texter rekommenderas att användas inom undervisningen för svenska som andraspråk. Det har dock förts kritik mot lättlästa texter och deras lämplighet för personer med annat modersmål än svenska. Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka om den lättlästa versionen av Kejsarn av Portugallien har större förutsättningar för läsförståelse för andraspråksläsare än originalversionen. Konkret är syftet att undersöka läsbarheten hos en lättläst text och dess originalversion utifrån variablerna röst och kausalitet, då dessa är drag som har visat öka förståelsen av texter hos andraspråkstalare. Metoden som använts i denna uppsats är en kvantitativ typ av textanalys där jag räknat förekomster av olika språkliga drag kopplade till variablerna röst och kausalitet. Materialet för undersökningen är det första kapitlet i Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf och dess lättlästa version. Analysen visade att vissa aspekter av röst var mer framträdande i den lättlästa texten, men att originaltexten överlag hade en högre grad av både röst och kausalitet. Det innebär att den lättlästa texten inte är mer läsbar än sitt original enligt de undersökta variablerna. En kompletterande kvalitativ analys eller testning av andraspråkstalares förståelse av de olika texterna behövs för att med säkerhet kunna avgöra om någon av texterna är mer lättläst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)