På andra sidan väggen : En kvalitativ undersökning om upplevelser och erfarenheter av förändring efter en utbränningsprocess

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: I syfte att undersöka förändring efter en utbränningsprocess genomfördes halvstrukturerade intervjuer med åtta personer. Undersökningens huvudfråga var; Vad upplever dessa personer har förändrats som en följd av deras utbrändhet? Vi har använt kvalitativ metod och genom våra intervjuer har vi försökt illustrera intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. Studien har en hypotesgenererande ansats. Resultatet visade många exempel på förändring och fem övergripande teman utkristalliserades. Det första övergripande temat handlar om nya insikter om sig själv. Ett annat tema diskuterar förändringar i relationen till sig själv. Nästa tema handlar om känslomässiga förändringar. Därefter diskuteras förändringar i relationen till andra och slutligen redovisas förändringar som har att göra med vad som är viktigt i livet. Intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter i samband med sin utbränningsprocess diskuteras på olika sätt. En ökad reflektion, en ökad "medveten närvaro" och ett nytt tempo är exempel på fenomen som diskuteras. Förändring lyfts fram som en pågående process bland annat genom att ingen av intervjupersonerna beskriver sig som fullständigt återhämtad. Vi problematiserar svårigheter med att förändras och lyfter även fram det faktum att mycket inte förändrats. Både positiv och negativ förändring diskuteras. Arbetets roll både som eventuell orsak till utbränningen och som ett förändrat livsområde problematiseras. Ytterligare exempel på fenomen som diskuteras är förändring utifrån olika nivåer, såsom anpassning, utveckling eller acceptans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)