Investeringsprocesser i små till medelstora familjeföretag : En kvalitativ flerfallsstudie av fyra familjeföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Nicholas Eliasson; Jonatan Ericsson; Jonathan Salomonsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Kandidatuppsats inom Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet VT20 Författare: Jonatan Ericsson, Jonathan Salomonsson och Nicholas Eliasson Handledare: Christoffer Lokatt Titel: Investeringsprocesser i små till medelstora familjeföretag Bakgrund: Investeringar är en vital del för alla företag oavsett storlek, struktur eller ägarförhållande. Investeringar görs utefter företags vinst- och tillväxtambitioner. Tidigare forskning visar att familjeföretag, som består av 90% av alla företag i Sverige, generellt agerar annorlunda kring investeringar gentemot andra företag. De studierna påvisar även att det finns tillfälle att djupare studera investeringsprocessen i små till medelstora familjeföretag då forskningen av denna karaktär främst är inriktad på större bolag. Problemdiskussion: Tidigare forskning påvisat att familjeföretag i större utsträckning grundar beslut på magkänsla, det blir därav intressant att studera varför de gör det istället för att använda sofistikerade metoder som underlag. Ägarna i familjeföretag tenderar även att vilja ha kontroll och fattar gärna besluten själva vilket gör att en extern VD kan få en helt annan roll i företaget. Hur både detta ägarförhållande och företagets finansiella och icke-finansiella aspekter påverkar investeringar är något som studien vill belysa. Syfte: Genom att djupare studera utvalda familjeföretags investeringsprocesser bidrar vi till att skapa förståelse om hur investeringsprocessen ser ut, vilka aspekter som ligger till grund för investeringar samt hur och varför besluten fattas. Metod: Denna studie har valts att göra kvalitativt med flerfallsstudier på fyra familjeföretag där den empiriska insamlingen skaffats genom personliga intervjuer. Att angripa studien abduktivt har gjort att både teori och empiri påverkat varandra och skapat en röd tråd genomgående i arbetet. Slutsats: Investeringsprocessen i små till medelstora familjeföretag kännetecknas av korta och flexibla beslutsvägar där ägarna har stort inflytande över företaget oavsett vem som sitter som VD. Payback-metoden visar sig vara den dominerande investeringsmetoden för framtagning av beslutsunderlag. Det påvisas även att olika aspekter av socioemotional wealth tillsammans med finansiella aspekter påverkar investeringsbeslutet. Företagens hänsyn till dessa aspekter varierar dock kraftigt och hur detta hänsynstagande optimeras är företagsspecifikt och starkt beroende på företagens olika förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)