Emittera mera - men till en eller flera? En rättsvetenskaplig studie om riktade nyemissioner i privata aktiebolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar förhållandet mellan riktade nyemissioner i privata aktiebolag och aktiebolagslagens aktieägarskyddsregler. Syftet är att på ett kritiskt sätt granska vilka argument och motiv som görs vid denna intresseavvägning. De frågeställningar som uppsatsen utgår från är därmed: Var går gränsen för det som rättsligt ska anses vara en tillåten respektive otillåten riktad nyemission i ett privat aktiebolag? Är nuvarande lagstiftning tillräcklig? Med bakgrund av rättsdogmatisk metod såväl som en viss tvärvetenskaplig ansats granskas lagstiftning, förarbeten, doktrin samt rättsfall. Vid en nyemission har befintliga aktieägare i ett aktiebolag en lagstadgad företrädesrätt. En riktad emission är ett avsteg från denna företrädesrätt. Området är således minerad mark, med regler om aktieägarskydd ständigt närvarande som en yttre gräns för det privata aktiebolagets handlande. Med ledning av framförallt NJA 2000 s. 404 samt NJA 2013 s. 1350 kan det konstateras att generalklausulens otillbörlighetsrekvisit är det som med fördel ska åberopas av en missnöjd minoritetsägare vid en otillåten riktning av emissionen. Ett par aspekter har visat sig vara av extra intresse att belysa. Prissättningen av de nyemitterade aktierna, skälen till att överhuvudtaget rikta emissionen samt hur pass stora ekonomiska såväl som maktmässiga rubbningar emissionen medför för aktieägarna är alla aspekter av stor betydelse. Sammanfattningsvis kan konstateras att svaret på de inledande frågorna är att en exakt gränsdragning förefaller oklar. Den får göras i det enskilda fallet. Varken lagstiftningen eller domstolspraxis erbjuder i dagsläget en gräns, utan låter generalklausulens otillbörlighetsrekvisit och dess svävande betydelse fälla avgörandet rörande den riktade ny emissionens tillåtlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)