Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. Den här uppsatsen studerar tre artiklar för att se vilka tankar om tjänstemannarollen och den svenska förvaltningsmodellen som präglade den efterföljande debatten. Studien utgår ifrån en idéanalys med idealtyper som redskap för att kartlägga idéerna som ligger till grund för de olika resonemangen. Undersökningen av artiklarna kommer fram till att två huvudsakliga teoretiska positioner kan urskönjas i debatten, vilka skiljs åt genom kontrasterande sätt att se på tjänstemannautövning. Analysens resultat kontextualiseras i en diskussion om dualismen och förvaltningens självständiga handlingsutrymme. Utifrån diskussionen dras slutsatsen att tjänstemannauppropet och debattartiklarna förhåller sig skiftande till förvaltningsmodellen, eftersom det råder spridda föreställningar om vad som faller inom ramen för den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)