Israel-Palestina i undervisningen : Att undervisa om ett konfliktfyllt ämne

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

Författare: Jens Bodin; [2010]

Nyckelord: Konflikt; Israel-Palestina; intervju; undervisning; tolerans;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att belysa hur man gör när man undervisar i ett känsligt ämne. Detta är ett område som tidigare är dåligt utforskat. Studien behandlar Israel-Palestina konflikten och hur den tas upp i gymnasieskolan. Vilka problem är det lärarna möter och måste förhålla sig till? Dessa frågor har undersökts genom intervjuer med lärare i läroämnen som förväntas behandla konflikten. Dessa ämnen var religionskunskap, samhällskunskap och historia.

Det som framförallt lyfts fram av lärarna är att ämnet är komplext och att man måste hitta sätt att få eleverna att förstå de olika ställningstaganden som görs av olika grupper. En metod som med framgång används för att skapa denna förståelse och även engagemang är rollspel. Det är även vanligt att eleverna får skriva arbeten där de får fördjupa sin kunskap i ämnet på ett utforskande sätt.

Studien visade på att det är två typer av problem som framförallt framkommer. Det första handlade om elever med starka åsikter. Det var vanligast att man hade elever med starka sympatier för Palestinas sak. De intervjuade lärarna belyste denna problematik från olika vinklar och kom även med olika lösningar till detta. Det andra problemet som lärarna möter är rasism och antisemitism. Detta problem hade enligt vissa lärare blivit större under de senaste åren. För att motverka detta är det viktigt att man tidigt arbetar med toleransfrågan. Förkunskaperna bland eleverna är oftast på gränsen till obefintlig vilket även kan vara ett problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)