Hur företags CSR-redovisning har utvecklats över tiden - En studie beserad på tre svenska börsbolag

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Cecilia Axelsson; Camilla Carlsson; Sofia Molinder; [2008-08-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och Problemformulering: Den alltmer ökade medvetenheten som kan ses i samhället kring etik, miljö och sociala förhållanden avspeglas även i näringslivet. Samhället ställer allt högre krav på företagen och dess verksamhet, krav vilka företagen nu måste försöka nå upp till för att bibehålla sitt anseende utåt. Genom att utarbeta rapporter där information kring dessa frågor presenteras försöker företagen tillgodose samhället och sina intressenter med tillräcklig information kring dessa frågor. Denna presentation har fått namnet CSR-redovisning. Utformandet av dessa rapporter är på frivillig basis vilket ger företagen möjlighet att sortera ut den information som de väljer att presentera. Detta medför att rapporterna då troligen skiljer sig åt mellan både branscher och företag, samt att utvecklingen av dessa rapporter inte är helt likartad. Frågan är då på vilket sätt bolags CSR-redovisning har förändrats och utvecklats över tiden, samt vilka faktorer som påverkar denna utveckling?Syfte: Undersöka hur CSR-redovisningen hos större och ledande företag i olika branscher har förändrats/utvecklats under de senaste fem åren, samt vilka underliggande faktorer som denna förändring/utveckling kan bero på och om trender kan urskiljas.Avgränsning: Uppsatsen har en geografisk och kategoriindelad avgränsning då endast Svenska bolag som är noterad på börsen kommer att undersökas. Endast bolagens årliga CSR-redovisningar fem år tillbaka i tiden kommer att granskas i denna studie. Hänsyn till övrig information eller till resterande års rapporter har därmed ej beaktats.Metod: Studien bygger på en kvalitativ undersökning baserad på granskning av tre företags CSR-redovisningar, fem år tillbaka i tiden. Utifrån en checklista, där specifika områden valts ut, har författarna sökt urskilja den utveckling som rapporterna genomgått under de granskade åren. För att komplettera informationen, som granskningen frambringade, har intervjuer genomförts via telefon och mail, med representativa respondenter från respektive företag.Slutsats: Det kan konstateras att den utveckling som skett i CSR-redovisningen, under de granskade åren, skiljer sig åt mellan bolagen. Det går dock att urskilja vissa gemensamma trender mellan bolagen så som att CSR-rapporterna har ökat i omfattning för vart år som gått i samtliga bolag. Påtagligt är också att det sociala området, generellt sätt, har genomgått en större utveckling än miljöområdet. Viktiga faktorer som påverkar CSR-redovisningen är framförallt samhället och bolagens intressenter.Förslag till fortsatt forskning: Då framställandet av redovisningar kräver ekonomiska resurser har CSR-redovisningar av naturliga skäl en inverkan på företagets ekonomi. Då denna undersökning har genomförts under en högkonjunktur ser författarna det som intressant att även genomföra en liknande undersökning under en lågkonjunktur, för att se om detta har inverkan på rapportens utformning. Alternativt kan även en liknande studie utföras men då baseras på ett större antal bolag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)