Aktivera och rekreera : ett utvecklingsförslag för Kvarnbacken och Vibblaby ängar i Järfälla

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Med mål att utforma ett utvecklingsförslag för parkområdet Kvarnbacken och Vibblaby ängar i Järfälla kommun behandlas i detta examensarbete vikten av att främja människors hälsa och välbefinnande i planeringen av våra städer och vår livsmiljö. Kvarnbacken och Vibblaby ängar är två sammanlänkade parkområden, belägna inom det område i Järfälla som utgör en av Stockholms åtta regionala stadskärnor, Barkarby-Jakobsberg. Detta innebär att utveckling, befolkningstillväxt och förtätning väntar, vilket sätter stadsplaneringen på sin spets - att skapa en god livsmiljö för nutida och framtida invånare. Kvarnbacken och Vibblaby ängar har i kommunens översiktsplan pekats ut som ett parkområde att utveckla i den urbana strukturen. Ett av motiven bakom att utveckla kommunens parker och grönområden är att främja folkhälsa. Syftet med detta examensarbete är att visa på områdets betydelse för invånarnas livskvalitet och visa på dess potential att utvecklas. Detta sker genom utformning av ett förslag för hur Kvarnbacken och Vibblaby ängar kan utvecklas för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Förslaget visar även i vilka lägen som ny bebyggelse kan uppföras utan att parken tar skada. Arbetet är indelat i tre delar. Inledningsvis redogörs för teorier och forskning som är relevant för ämnet. Dessa innefattar livsmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande, miljöer som kan stimulera till fysisk aktivitet, rekreativa och sociala värden i parker och grönområden samt grundläggande förutsättningar för en god grönstruktur. I den andra delen presenteras planeringsförutsättningar för det för arbetet utvalda området, baserat på en förstudie av kommunala dokument, kartor och litteratur samt en analys, en karaktärsbeskrivning och bedömning av området. Arbetets två första delar utgör grunden för arbetets tredje del, som redogör för den föreslagna utvecklingen av området. Här presenteras inledningsvis tre stycken principer, utifrån vilka utvecklingen av Kvarnbacken och Vibblaby ängar föreslås ske. Dessa är; Sammanhållen och integrerad struktur, Förstärkta kvaliteter i landskapet och Varierat utbud av platser och parkrum. Därefter konkretiseras hur dessa kan uppnås, genom ett utvecklingsförslag. Förslaget visar en översiktligt utformad parkstruktur, med nya stråk och målpunkter, utvecklade befintliga platser och strukturer, bevarade kvaliteter samt lägen för ny bebyggelse. I den avslutande diskussionen görs reflektioner över resultatet, över hur frågeställningarna har besvarats, samt över hur utvecklingsförslaget förhåller sig till nutida och framtida Järfälla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)