Avancerade planeringssystem som beslutsstöd vid produktions- och distributionsplanering

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Logistik och Supply Chain Management som koncept har fått en ökad uppmärksamhet de senaste åren. Ett föråldrat synsätt på organisationen som en samling vertikala enheter som fungerar autonomt byts ut mot en vision om en flödesorganisation där ett helhetsgrepp om verksamheten och djupare samarbeten med leverantörer och kunder står i fokus. Ökade krav på konkurrenskraft genom effektivisering ställer nya ökade krav på en fungerande planering och styrning av varuflöden och där kan så kallade avancerade planeringssystem (APS) fungera som ett stöd och hjälpmedel. APS för produktions- och distributionsplanering är fortfarande ett nytt och relativt oprövat beslutsstödssystem. De senaste åren har företag som utvecklar affärssystem även börjat utveckla och sälja så kallade APS-moduler som genom sofistikerade matematiska algoritmer och optimeringsfunktionalitet kan stödja styrning och planering av komplexa system såsom försörjningskedjor. Under 2004 genom fördes ett antal strukturförändringar inom utsädesverksamheten hos Svenska Lantmännen, vilket medförde att två produktionsanläggningar och två logistikcenter avvecklades. Bakgrunden till dessa förändringar var överkapacitet och dålig lönsamhet. APS-modulen Movex Supply Chain Planner (SCP) implementerades samtidigt som stöd för huvudplanering för produktgruppen utsäde och planeringen lyftes upp på central nivå. Syftet med denna studie är att utvärdera vilka effekter strukturförändringar i försörjningskedjan och SCP som beslutsstöd vid huvudplanering har haft på totalkostnad och flöden i produktion och distribution. Genom intervjuer, observationer och datainsamling via Lantmännens affärssystem har en analys av totalkostnadsförändringar och förändringar på flöden i distribution och produktion genomförts. Resultaten av studien visar att Svenska Lantmännens utsädesverksamhet har effektiviserats med avseende på totalkostnad genom strukturförändringar och ett avancerat planeringssystem som stöd för en central huvudplanering. Totalkostnaderna för verksamheten har sjunkit med 11,8 miljoner kronor per år vilket motsvarar knappt 13 % samtidigt som försäljningskvantiteten har ökat något vilket ger en totalkostnadsminskning per fakturerad kvantitet på 15 %, eller 133 kronor per ton. Implementeringen av SCP och de investeringar som var nödvändiga vid strukturförändringarna har haft en återbetalningstid på drygt en månad. Lagernivåer i både produktion och logistikcenter har minskat med knappt 50 % vilket tyder på att ett snabbare genomflöde nu har realiserats och att SCP och central styrning har bidragit till denna förändring. Den potential som har identifierats i det nya planeringssystem och beslutsstödssystem som SCP utgör kan, om rätt förutsättningar ges, innebära att ytterligare effektivisering kan åstadkommas i utsädesverksamheten. Främst finns förbättringspotential i sättet att styra och leda verksamheten. Nu när omorganisationen och centraliseringen är genomförd bör stordriftsfördelar och samordningseffekter kunna uppnås. Slutsatser som kan dras ur denna studie är att positiva effekter på genomflöde och lagernivåer och därmed fraktkostnad, produktionskostnad samt lagerkostnad kan åstadkommas med hjälp av avancerade planeringssystem under förutsättning att verksamheten i övrigt bedrivs på ett effektivt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)