Dimensionering av systemstorlek av solcellsanläggning med avseende på lönsamhet : En studie om solcellsanläggningar i Järva-området

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Författare: Henrik Olofsson; Ziyad Behnam; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Med rådande lagstiftning bör en solcellsinstallation dimensioneras med hänsyn till effektbehov. Detta för att minimera andelen utmatad el på nätet då ersättning på värdet för utmatad el skiljer sig från värdet av ersatt el.

Syftet med arbetet är att utvärdera och optimera den befintliga energiförbrukningen ifrån Familjebostäders solcellsanläggningar genom att redovisa dimensionering av systemstorlek med avseende på lönsamhet.

Rapporten studerar 5 olika fastigheter med solcellsanläggningar som ligger i Järva området, Rinkeby. Två stycken solcellsanläggningar studeras mer på djupet, Hällbybacken 9 och Askebykroken 26.  Produktionsdata kommer att användas i ett intervall från april till september.  Alla anläggningar har olika effekt, lutning och riktning. Anläggningarna ägs utav Familjebostäder.

Tillvägagångssättet till att dimensionera anläggningarna kommer att bestå av en utvärdering utav produktion, konsumtion, politiska frågor, ekonomi, marknad m.m. Detta för att sedan redovisa hur systemstorlek kan dimensioneras på ett sådant sätt att en lönsamhet nås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)