”Vi pratar mycket amning, det är en levande fråga för oss” : Barnmorskors erfarenheter av amningsförberedelse för förstföderskor

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Amning har hälsofördelar för både mor och barn. Barnmorskan har en informationsskyldighet vad gäller amningens fördelar och skall förmedla relevant kunskap om amning till den gravida kvinnan och partnern. Genom WHO:s 10 steg kan amningen främjas, stödjas och skyddas. Barnmorskans stöd är en viktig aspekt under en kvinnas graviditet. Amningsarbetet måste påbörjas redan på mödrahälsovården för att kvinnan skall få goda möjligheter till amning. Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter kring amningsförberedelse för förstföderskor på barnmorskemottagning. En kvalitativ intervjumetod genomfördes, där tio barnmorskor intervjuades från två olika regioner i Mellansverige. En semistrukturerad intervjuguide tillämpades. Datainsamlingen bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån innehållsanalysen utvecklades tre huvudkategorier; Barnmorskors erfarenhet är att majoriteten av förstföderskorna har en positiv inställning till amning, Barnmorskor anser att amning är viktigt och Barnmorskans strategier och utmaningar samt 10 tillhörande subkategorier. Barnmorskorna ansåg att amningsförberedelse för förstföderskor var en viktig del av arbetet på barnmorskemottagningen, samt att kunskap om amning förmedlades utifrån rådande evidens och stödja till ett välinformerat val. Ett hinder var att nå ut till de gravida kvinnorna som fokuserade på förlossningen, en möjlighet till amningsförberedelse var föräldraförberedelse i grupp samt individuella samtal. Amningsförberedelsen varierade mellan regionerna. Den ena regionen hade tidigt fokus på amningen medan den andra introducerade amningen senare under graviditeten. Flertalet barnmorskor ansåg att utbildning inom amning var oregelbundet och majoriteten önskade mer tid till att ge förstföderskor en god amningsförberedelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)